اولین انجمن ورزش لندسیلینگ در خاورمیانه به زودی در جزایر کیش و قشم راه اندازی خواهد شد.