آب و فاضلاب

نمایش 1 - 23 از 23

نام پیمانکارشرح فعالیتمرحله کارینام خیابانمقدار کار در روزنظر ناظرواحداز کیلومترتا کیلومترتاریخ ثبت
مهندس آزاد آزادی فرانشعاب فاضلابادامهG-32m-0115متر طول01/25/1400
مهندس آزاد آزادی فرانشعاب فاضلابادامهG-32m-0120متر طول01/25/1400
مهندس آزاد آزادی فرانشعاب فاضلابشروعG-32m-0125متر طول01/25/1400
بنا بام قلعهانشعاب فاضلابادامهG-32m-01100متر طول01/25/1400
بنا بام قلعهانشعاب فاضلابادامهG-32m-0170متر طول01/25/1400
بنا بام قلعهرگلاژ حفاری کانالادامهG-32m-0150متر طول01/25/1400
نیک چشمه سنگسرگچ ریزیشروعRing Road300متر طول01/17/1400
گچ ریزیشروعRing Road300متر طول01/14/1400
مهندس سخاییتست1شروعG-16m-19100عدد01/06/1400
نیک چشمه سنگسرلوله گذاری آباتمامH18m-0225متر طول12/27/1399
بنا بام قلعهرگلاژ حفاریادامه400متر طول12/27/1399
بنا بام قلعهاجرای حفاری لوله آبادامه500متر طول12/27/1399
بنا بام قلعهاجرای حفاری لوله آبادامه80متر طول12/27/1399
بنا بام قلعهحفاری فاضلابادامه100متر طول12/27/1399
نیک چشمه سنگسرنظافت منهول فاضلابادامهR24-215عدد12/26/1399
نیک چشمه سنگسرنظافت حوضچه آبادامهG-32m-018عدد12/26/1399
نیک چشمه سنگسرلوله گذاری آبادامهH18m-02100متر طول12/26/1399
نیک چشمه سنگسرنظافت منهول فاضلابادامه10عدد12/25/1399
نیک چشمه سنگسرنظافت حوضچه آبادامه5عدد12/25/1399
نیک چشمه سنگسرلوله گذاری آبادامهG-32m-0118متر طول12/25/1399
نیک چشمه سنگسرلوله گذاری آبادامهR02-3355متر طول12/25/1399
نیک چشمه سنگسرحفاری فاضلابادامهG-16m-02100متر طول0+000+10003/13/2021
نیک چشمه سنگسرحفاری فاضلابادامهG-32m-01100متر طول03/13/2021
نام پیمانکارشرح فعالیتمرحله کارینام خیابانمقدار کار در روزنظر ناظرواحداز کیلومترتا کیلومترتاریخ ثبت