استخر

شرح فعالیتمحل پروژهجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کارینام پیمانکارتاریخ ثبت
تست1مرکز محله گلف100100عددادامهمهندس سخایی06/01/1400
شرح فعالیتمحل پروژهجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کارینام پیمانکارتاریخ ثبت