انشعابات

نام پیمانکارشرح فعالیتشماره ویلامقدار کار در روزنظر ناظرواحدمرحله کاریتاریخ ثبت
عمران پی آب رابینلوله گذاری انشعاب آب60متر طولادامه01/25/1400
عمران پی آب رابینلوله گذاری انشعاب آب50متر طولادامه01/25/1400
مهندس سخاییتست1عددشروع01/06/1400
نیک چشمه سنگسرلوله گذاری انشعاب آبتجاری مسجد ومدرسهعددادامه12/27/1399
نیک چشمه سنگسرحفاریتجاری مسجد ومدرسه4عددادامه12/27/1399
نیک چشمه سنگسرحفاریتجاری ومسجد3عددادامه12/26/1399
نیک چشمه سنگسرحفاری22-23-19-20-215عددادامه12/25/1399
نیک چشمه سنگسرحوضچه چینی خیابان R02-331عددادامه12/24/1399
نیک چشمه سنگسرحفاری آب و فاضلابپر کردن تمام انشعابات قبلی18عددادامه12/24/1399
نیک چشمه سنگسر37-19-20-214عددادامه03/13/2021
نیک چشمه سنگسر37-19-20-214عددادامه03/13/2021
نام پیمانکارشرح فعالیتشماره ویلامقدار کار در روزنظر ناظرواحدمرحله کاریتاریخ ثبت