ماشین آلات رو ساخت

لیست ماشین آلات
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
سواری فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
تراک میکسر فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل میکانیکی فعال 1 عمران پی آب رابین
کمپرسی فعال 2 1 عمران پی آب رابین
لودر فعال 1 0 عمران پی آب رابین
بابکت فعال 1 0 عمران پی آب رابین
آب پاش فعال 1 0 عمران پی آب رابین
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل میکانیکی فعال 1 پویا مهر
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
جرثقیل فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
سواری فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
بیل بکو فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
تراکتور فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل میکانیکی فعال 1 0 عمران پی آب رابین
کمپرسی فعال 2 0 عمران پی آب رابین
لودر فعال 1 0 عمران پی آب رابین
بابکت فعال 1 0 عمران پی آب رابین
آب پاش فعال 1 0 عمران پی آب رابین
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
سواری فعال 2 تندیس تجارت باختر
وانت فعال 2 تندیس تجارت باختر
جرثقیل غیرفعال تندیس تجارت باختر
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل بکو فعال 1 بریسکان
تانکر فعال 7 بریسکان
وانت فعال 3 بریسکان
سواری فعال 2 بریسکان
تراکت میکسر فعال 1 بریسکان
پمپ دکل فعال 1 بریسکان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل بکو فعال 1 بریسکان
تانکر فعال 7 بریسکان
وانت فعال 3 بریسکان
سواری فعال 2 بریسکان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل بکو فعال 1 بریسکان
تانکر فعال 7 بریسکان
وانت فعال 3 بریسکان
سواری فعال 2 بریسکان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
تراکت میکسر غیرفعال 8 آذر گستران میانه2
پمپ دکل غیرفعال 1 آذر گستران میانه2
بیل میکانیکی آذر گستران میانه2
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
غلطک فعال 1 تندیس تجارت باختر2
گریدر فعال 1 تندیس تجارت باختر2 تندیس تجارت باختر2
لودر آماده به کار 1 تندیس تجارت باختر2
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
غلطک فعال 1 1 تندیس تجارت باختر2
گریدر فعال 1 1 تندیس تجارت باختر2
لودر آماده به کار 1 1 تندیس تجارت باختر2
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
غلطک فعال 1 تندیس تجارت باختر2
گریدر فعال 1 تندیس تجارت باختر2 1
بیل میکانیکی غیرفعال تندیس تجارت باختر2 0
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
سواری فعال 2 تندیس تجارت باختر
وانت فعال 2 تندیس تجارت باختر
جرثقیل فعال 2 تندیس تجارت باختر
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
سواری غیرفعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
سواری فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
بیل بکو فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
تراکتور فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
تراکت میکسر فعال 8 آذر گستران میانه2
پمپ دکل فعال 1 آذر گستران میانه2
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل میکانیکی فعال 1 0 نوین سازه محیط
وانت فعال 1 0 نوین سازه محیط
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل میکانیکی فعال 1 0 نوین سازه محیط
وانت فعال 1 0 نوین سازه محیط
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل میکانیکی فعال 1 0 عمران پی آب رابین
کمپرسی فعال 2 0 عمران پی آب رابین
لودر فعال 1 0 عمران پی آب رابین
بابکت فعال 1 0 عمران پی آب رابین
آب پاش فعال 1 0 عمران پی آب رابین
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
سواری فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
بیل بکو فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
سواری فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
تراکت میکسر فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل بکو فعال 1 بریسکان
تانکر فعال 7 بریسکان
وانت فعال 3 بریسکان
سواری فعال 2 بریسکان
نام ماشین آلات وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
بیل بکو فعال 1 بریسکان
تانکر فعال 7 بریسکان
وانت فعال 3 بریسکان
سواری فعال 2 بریسکان
لیست ماشین آلات