مخازن

نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهمرحله کاریواحد فعالیتنظر ناظرتاریخ ثبت
واسع سازاندهکده مدیترانه ایبتن مگر دور لولهمخزن 10001شروعمتر مکعب25/01/1400
عمران پی آب رابینمخزن 2000 متر مکعبی گلفمیخ کوبی و آماده سازی بستر جهت بتن مگر600اتماممتر مربع25/01/1400
عمران پی آب رابینمخزن 2000 متر مکعبی گلفاجرای بتن مگربتن مگر زیر لوله های زهکش50ادامهمتر طول25/01/1400
پویا مهرپخش شنواحد133ادامهعدد25/01/1400
پویا مهرواحد241ادامهعدد25/01/1400
پویا مهرپخش شنواحد244ادامهعدد25/01/1400
واسع سازاندهکده مدیترانه ایاجرای لوله تاسیسات مکانیکیمخزن 100036شروعمتر طول25/01/1400
واسع سازاندهکده مدیترانه ایاجرای مصالح زهکشمخزن 10001ادامهمتر مکعب21/01/1400
واسع سازاندهکده مدیترانه ایبتن مگرمخزن 10000ادامهمتر مکعب21/01/1400
واسع سازاندهکده مدیترانه ایحفاری چاه فاضلابمخزن 10002ادامهمتر مکعب21/01/1400
واسع سازاندهکده مدیترانه ایبتن مگرمخزن 10002ادامهمتر مکعب19/01/1400
واسع سازاندهکده مدیترانه ایاجرای مصالح زهکشمخزن 10002ادامهمتر مکعب17/01/1400
نوین سازه محیطپخش شن50ادامهمتر مربع12/01/1400
نوین سازه محیطپخش شن45ادامهمتر مربع12/01/1400
نوین سازه محیطپخش شنمخازن50ادامهمتر مربع12/01/1400
نوین سازه محیطپخش شن5050اتماممتر مربع12/01/1400
دهکده مدیترانه ایرگلاژمخزن 10005ادامهمتر مربع10/01/1400
دهکده مدیترانه ایبتن مگرمخزن 10002ادامهمتر مربع10/01/1400
دهکده مدیترانه ایرگلاژمخزن 10005ادامهمتر مربع10/01/1400
دهکده مدیترانه ایبتن مگرمخزن 10002ادامهمتر مکعب10/01/1400
مهندس سخاییتست1100شروععدد10006/01/1400
نوین سازه محیطشهرک پروازپخش شن40ادامهعدد27/12/1399
نوین سازه محیطشهرک پروازاجرای بتن مگر50ادامهعدد27/12/1399
نوین سازه محیطپخش شن40ادامهعدد27/12/1399
نوین سازه محیطشهرک پروازاجرای بتن مگر50ادامهعدد27/12/1399
نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهمرحله کاریواحد فعالیتنظر ناظرتاریخ ثبت