مسجد

نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت
واسع سازانمرکز محله گلفسقف کاذب کناف9متر مربعادامه25/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفنظافت کارگاه ، حمل و جابه جایی مصالح100متر مربعادامه10/01/1400
مهندس سخاییمرکز محله گلفتست1100100عددشروع06/01/1400
نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت