منابع انسانی رو ساخت

لیست منابع انسانی
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
سرپرست کارگاه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کنترل پروژه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
دفتر فنی فعال 2 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
اکیپ مهندسی فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
بنا فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کارگر ساده فعال 4 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 عمران پی آب رابین
سرپرست کارگاه فعال 1 0 عمران پی آب رابین
اکیپ مهندسی فعال 4 0 عمران پی آب رابین
راننده فعال 1 عمران پی آب رابین
کارگر ساده فعال 2 عمران پی آب رابین
کارگر فنی فعال 5 1 عمران پی آب رابین
نگهبان فعال 1 0 عمران پی آب رابین
بنا فعال 2 عمران پی آب رابین
مالی و اداری فعال 1 0 عمران پی آب رابین
انباردار فعال 1 0 عمران پی آب رابین
آبدارچی فعال 1 0 عمران پی آب رابین
تدارکات فعال 1 0 عمران پی آب رابین
دفتر فنی فعال 1 0 عمران پی آب رابین
اکیپ نقشه برداری فعال 1 عمران پی آب رابین
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
فعال پویا مهر
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کنترل پروژه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
دفتر فنی فعال 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کارگر ساده فعال 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کنترل پروژه فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
دفتر فنی فعال 2 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 عمران پی آب رابین
سرپرست کارگاه فعال 1 0 عمران پی آب رابین
اکیپ مهندسی فعال 4 0 عمران پی آب رابین
راننده فعال 1 0 عمران پی آب رابین
کارگر ساده فعال 2 عمران پی آب رابین
کارگر فنی فعال 5 1 عمران پی آب رابین
نگهبان فعال 1 0 عمران پی آب رابین
بنا فعال 2 0 عمران پی آب رابین
مالی و اداری فعال 1 0 عمران پی آب رابین
انباردار فعال 1 0 عمران پی آب رابین
آبدارچی فعال 1 0 عمران پی آب رابین
تدارکات فعال 1 0 عمران پی آب رابین
دفتر فنی فعال 1 0 عمران پی آب رابین
اکیپ نقشه برداری فعال 1 عمران پی آب رابین
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 تندیس تجارت باختر
سرپرست کارگاه فعال 1 تندیس تجارت باختر
راننده فعال 3 تندیس تجارت باختر
نگهبان فعال 4 تندیس تجارت باختر
مالی و اداری فعال 1 تندیس تجارت باختر
انباردار فعال 1 تندیس تجارت باختر
آبدارچی فعال 1 تندیس تجارت باختر
تدارکات فعال 1 تندیس تجارت باختر
دفتر فنی فعال 1 تندیس تجارت باختر
مسول HSE فعال 1 تندیس تجارت باختر
اکیپ مهندسی فعال 2 تندیس تجارت باختر
اکیپ نقشه برداری فعال 2 تندیس تجارت باختر
اکیپ قالب بندی فعال 3 تندیس تجارت باختر
اکیپ جوشکار فعال 3 تندیس تجارت باختر
کارگر ساده فعال 5 تندیس تجارت باختر
فعال تندیس تجارت باختر تندیس تجارت باختر
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 بریسکان
سرپرست کارگاه فعال 2 بریسکان
کنترل پروژه فعال 1 بریسکان
راننده فعال 2 بریسکان
کارگر ساده فعال 4 بریسکان
کارگر فنی فعال 3 بریسکان
نگهبان فعال 2 بریسکان
بنا فعال 3 بریسکان
تدارکات فعال 1 بریسکان
مالی و اداری فعال 1 بریسکان
مسول HSE فعال 1 بریسکان
اکیپ جوشکار فعال 2 بریسکان
بتن ریز فعال 5 بریسکان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 بریسکان
سرپرست کارگاه فعال 2 بریسکان
کنترل پروژه فعال 1 بریسکان
راننده فعال 2 بریسکان
کارگر ساده فعال 4 بریسکان
کارگر فنی فعال 3 بریسکان
نگهبان فعال 2 بریسکان
بنا فعال 3 بریسکان
تدارکات فعال 1 بریسکان
مالی و اداری فعال 1 بریسکان
مسول HSE فعال 1 بریسکان
اکیپ جوشکار فعال 2 بریسکان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 بریسکان
سرپرست کارگاه فعال 2 بریسکان
کنترل پروژه فعال 1 بریسکان
راننده فعال 2 بریسکان
کارگر ساده فعال 3 بریسکان
کارگر فنی فعال 3 بریسکان
نگهبان فعال 2 بریسکان
بنا فعال 2 بریسکان
تدارکات فعال 1 بریسکان
مالی و اداری فعال 1 بریسکان
مسول HSE فعال 1 بریسکان
اکیپ قالب بندی فعال 2 بریسکان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
کارگر ساده فعال 3 آذر گستران میانه2
بنا فعال 2 آذر گستران میانه2
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 تندیس تجارت باختر2
سرپرست کارگاه فعال 1 تندیس تجارت باختر2
راننده فعال 5 تندیس تجارت باختر2
آبدارچی فعال 2 تندیس تجارت باختر2
نگهبان فعال 2 تندیس تجارت باختر2
اکیپ نقشه برداری فعال 1 تندیس تجارت باختر2
مباشر فعال 1 تندیس تجارت باختر2
تدارکات فعال 1 تندیس تجارت باختر2
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 1 تندیس تجارت باختر2
سرپرست کارگاه فعال 1 1 تندیس تجارت باختر2
راننده فعال 5 2 تندیس تجارت باختر2
آبدارچی فعال 2 2 تندیس تجارت باختر2
نگهبان فعال 2 2 تندیس تجارت باختر2
اکیپ نقشه برداری فعال 1 1 تندیس تجارت باختر2
مباشر فعال 1 1 تندیس تجارت باختر2
تدارکات فعال 1 0 تندیس تجارت باختر2
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 1 تندیس جارت باختر2
سرپرست کارگاه فعال 1 1 تندیس تجارت باختر2
راننده فعال 5 2 تندیس تجارت باختر2
نگهبان فعال 2 2 تندیس تجارت باختر2
آبدارچی فعال 2 2 تندیس تجارت باختر
مباشر فعال ۱ ۱ تندیس تجارت باختر
اکیپ نقشه برداری فعال ۱ ۱ تندیس تجارت باختر
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 تندیس تجارت باختر
سرپرست کارگاه فعال 1 تندیس تجارت باختر
راننده فعال 3 تندیس تجارت باختر
نگهبان فعال 4 تندیس تجارت باختر
مالی و اداری فعال 1 تندیس تجارت باختر
انباردار فعال 1 تندیس تجارت باختر
آبدارچی فعال 1 تندیس تجارت باختر
تدارکات فعال 1 تندیس تجارت باختر
دفتر فنی فعال 1 تندیس تجارت باختر
مسول HSE فعال 1 تندیس تجارت باختر
اکیپ مهندسی فعال 2 تندیس تجارت باختر
اکیپ نقشه برداری فعال 2 تندیس تجارت باختر
اکیپ قالب بندی فعال 5 تندیس تجارت باختر
اکیپ جوشکار فعال 4 تندیس تجارت باختر
کارگر ساده فعال 5 تندیس تجارت باختر
فعال تندیس تجارت باختر تندیس تجارت باختر
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کنترل پروژه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
دفتر فنی فعال 2 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
سرپرست کارگاه فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کنترل پروژه فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
راننده فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کارگر ساده فعال 7 7 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نگهبان فعال 2 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
آبدارچی فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
تدارکات فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
دفتر فنی فعال 2 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
اکیپ مهندسی فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
اکیپ کناف کار فعال 2 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
بنا فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
کارگر ساده فعال 8 آذر گستران میانه2
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 نوین سازه محیط
سرپرست کارگاه فعال 1 0 نوین سازه محیط
راننده فعال 1 نوین سازه محیط
کارگر ساده فعال 3 نوین سازه محیط
اکیپ نقشه برداری فعال 1 0 نوین سازه محیط
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 نوین سازه محیط
سرپرست کارگاه فعال 1 0 نوین سازه محیط
راننده فعال 1 0 نوین سازه محیط
کارگر ساده فعال 3 0 نوین سازه محیط
اکیپ نقشه برداری فعال 1 0 نوین سازه محیط
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 عمران پی آب رابین
سرپرست کارگاه فعال 1 0 عمران پی آب رابین
اکیپ مهندسی فعال 4 0 عمران پی آب رابین
راننده فعال 1 0 عمران پی آب رابین
کارگر ساده فعال 2 2 عمران پی آب رابین
کارگر فنی فعال 5 0 عمران پی آب رابین
نگهبان فعال 1 0 عمران پی آب رابین
بنا فعال 2 0 عمران پی آب رابین
مالی و اداری فعال 1 0 عمران پی آب رابین
انباردار فعال 1 0 عمران پی آب رابین
آبدارچی فعال 1 0 عمران پی آب رابین
تدارکات فعال 1 0 عمران پی آب رابین
دفتر فنی فعال 1 0 عمران پی آب رابین
اکیپ نقشه برداری فعال 1 عمران پی آب رابین
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
سرپرست کارگاه فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کنترل پروژه فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
راننده فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کارگر ساده فعال 6 6 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نگهبان فعال 2 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
آبدارچی فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
تدارکات فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
دفتر فنی فعال 2 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
اکیپ مهندسی فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
اکیپ گچکار فعال 2 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
اکیپ لوله کشی فعال 1 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
اکیپ کناف کار فعال 2 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
فعال شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
سرپرست کارگاه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کنترل پروژه فعال 1 0 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
راننده فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
کارگر ساده فعال 4 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
تدارکات فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
دفتر فنی فعال 2 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
اکیپ مهندسی فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
بنا فعال 1 شرکت فنی مهندسی واسع سازان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 بریسکان
سرپرست کارگاه فعال 2 بریسکان
کنترل پروژه فعال 1 بریسکان
راننده فعال 2 بریسکان
کارگر ساده فعال 3 بریسکان
کارگر فنی فعال 3 بریسکان
نگهبان فعال 2 بریسکان
بنا فعال 2 بریسکان
تدارکات فعال 1 بریسکان
مالی و اداری فعال 1 بریسکان
مسول HSE فعال 1 بریسکان
اکیپ قالب بندی فعال 2 بریسکان
نام منابع انسانی وضعیت تعداد نظر ناظر نام پیمانکار
مدیر پروژه فعال 1 بریسکان
سرپرست کارگاه فعال 2 بریسکان
کنترل پروژه فعال 1 بریسکان
راننده فعال 2 بریسکان
کارگر ساده فعال 3 بریسکان
کارگر فنی فعال 3 بریسکان
نگهبان فعال 2 بریسکان
بنا فعال 2 بریسکان
تدارکات فعال 1 بریسکان
مالی و اداری فعال 1 بریسکان
مسول HSE فعال 1 بریسکان
اکیپ قالب بندی فعال 2 بریسکان
لیست منابع انسانی