مهمانسرا

نام پیمانکارشرح فعالیتمحل پروژهجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت
مهندس سخاییتست1100100عددشروع06/01/1400
نام پیمانکارشرح فعالیتمحل پروژهجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت