کلینیک

نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت
واسع سازانمرکز محله گلفگچکاری سفید رویه10متر مربعادامه25/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفجمع آوری و دپوی نخاله های حاصل از تخریب10متر مکعبادامه25/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفجمع آوری و حمل نخاله های حاصل از تخریب4متر مکعبادامه23/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفسقف کاذب کناف1010متر مربعادامه23/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفسقف کاذب کناف2222متر مربعادامه21/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفگچکاری سفید رویه55متر مربعادامه21/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفتخریب اندود سیمانی کنسول بام36متر مربعادامه19/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفگچکاریسفید رویه10متر مربعادامه19/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفتخریب سیمان نما شسته کنسول بام36متر مربعادامه19/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفسقف کاذب کناف15متر مربعادامه14/01/1400
مرکز محله گلفسقف کاذب کناف15متر مربعادامه14/01/1400
مرکز محله گلفنصب سنگ فتیله ای2020عددادامه11/01/1400
مرکز محله گلفنصب سنگ فتیله ای2525متر طولادامه10/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفنظافت کارگاه ، حمل و جابه جایی مصالح150150متر مربعادامه10/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفنظافت کارگاه ، حمل و جابه جایی مصالح100100متر مربعادامه10/01/1400
مرکز محله گلفسقف کاذب کناف1010متر مربعادامه10/01/1400
مرکز محله گلفسقف کاذب کناف1515متر مربعادامه10/01/1400
مرکز محله گلفسقف کاذب کناف2020متر مربعادامه10/01/1400
مرکز محله گلفسقف کاذب کناف2020متر مربعادامه10/01/1400
مهندس سخاییمرکز محله گلفتست1100100عددشروع06/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفسقف کاذب کناف20متر مربعادامه26/12/1399
واسع سازانمرکز محله گلفسقف کاذب کناف25متر مربعادامه25/12/1399
واسع سازانمرکز محله گلفسقف کاذب کناف22متر مربعادامه25/12/1399
واسع سازانمرکز محله گلفسقف کاذب کناف31متر مربعادامه24/12/1399
واسع سازانمرکز محله گلفنصب سنگ فتیله ای16متر طولادامه24/12/1399
نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت