سوله انبار

نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت
آذر گستران میانه2سوله گلف فاز۱سیمان رویه رنگیضلع شرقی100متر مربعادامه24/01/1400
آذرگستران میانهسوله گلف فاز۱آماده سازی کف سوله جهت بتون100عددادامه18/01/1400
آذرگستران میانهسوله گلف فاز۱تمیز کاری کف سوله100متر مربعادامه18/01/1400
آذرگستران میانهسوله گلف فاز۱سیمان رویه رنگی100متر مربعادامه18/01/1400
مهندس سخاییتست1100100عددشروع06/01/1400
آذرگستران میانهسوله گلف فاز۱سیمان کاری آسترینمای بیرونی ضلع شرقی60متر مربعادامه25/12/1399
آذرگستران میانهسوله گلف فاز۱رفع نواقص تیغه چینی10متر مربعادامه25/12/1399
آذرگستران میانهسوله گلف فاز۱تمیز کاری کف سوله50متر مربعادامه24/12/1399
آذرگستران میانهسوله گلف فاز۱سیمان کاری آستری80متر مربعادامه24/12/1399
نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت