ورزشی

نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت
مرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح5050متر مربعادامه11/01/1400
مرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح5050متر مربعادامه10/01/1400
مرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح5050متر مربعادامه10/01/1400
مرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح150150متر مربعادامه10/01/1400
مرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح100100متر مربعادامه10/01/1400
مرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح100100متر مربعادامه10/01/1400
مهندس سخاییمرکز محله گلفتست1100100عددشروع06/01/1400
واسع سازانمرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح30متر مربعادامه26/12/1399
واسع سازانمرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح50متر مربعادامه25/12/1399
واسع سازانمرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح70متر مربعادامه25/12/1399
واسع سازانمرکز محله گلفباز کردن داربست936متر مربعشروع25/12/1399
واسع سازانمرکز محله گلفنظافت و جابه جایی مصالح50متر مربعادامه24/12/1399
نام پیمانکارمحل پروژهشرح فعالیتجبهه کاریمقدار کار انجام شدهنظر ناظرواحد فعالیتمرحله کاریتاریخ ثبت